بسمه تعالي

طرح تدريس يك جلسه درس تربيت بدني

عنوان درس : آموزش سرويس بد مينتون

مقطع : ابتدايي، پايه ي پنجم

مربي : انور فرج زاده

استان : كردستان، آموزش و پرورش منطقه ي زيويه

مباني علمي و نظري طرح درس

درس تربيت بدني در مقطع ابتدايي كمتر به عنوان يك تدريس مستقل و داراي طرح و

برنامه ريزي مطرح شده است در حالي كه توجه خاص به تربيت بدني به عنوان يك

درس مستقل هم لازمه ي برنامه ي درسي مي باشد و هم باعث ايجاد روحيه ي تحرك

پذيري ، شادابي و نيز ايجاد ديدگاه مثبت در ذهن فراگيران خواهد شد .

گنجاندن مطالب آموزشي و در نظر گرفتن آموزش صحيح وتخصصي يك مطلب درسي

مرتبط با تربيت بدني در ساعت هاي ورزش امري ضروري و اجتناب نا پذير مي باشد .

لازم است همكاران محترم ابتدايي به اين امر توجه خاص داشته و در جلسات درس

ورزش فراگيران را به حال خود رها ننموده و برنامه هاي درس مذكور را با در نظر گرفتن

مطالب مفيد آموزشي پر بار نمايند .

دكتر غلام حسين شكوهي دوران رشد انسان را در چند مرحله طبقه بندي نموده است :

1- طفوليت ( تولد تا 18 ماهگي )

2- كودكي اول ( سال سوم و چهارم زندگي )

3- كودكي دوم ( سال پنجم و ششم زندگي )

4- كودكي سوم ( از 7 تا 12 سالگي )

5- نوجواني ، جواني و .....

با توجه به اين تقسيم بندگي و وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگي هاي مطرح شده در آن ، ويژگي هاي مرحله كودكي سوم ( دوره ي ابتدايي ) را مي توان به صورت زير بيان نمود .

1- رشد جسمي كودك از نظر تكامل مراكز عصبي

2- مهارت كافي در كاربرد صحيح و صريح اندام هاي حسي .

3- به كار بردن چند حس به طور هم زمان در موقعيت هاي جديد

4- صورت گرفتن هماهنگي لازم بين حس و حركت .(1)

با توجه به مطالب فوق الذكر مي توان چنين استنباط كرد كه در اواخر دوره ي ابتدايي

مي توان مطالب و مهارت هاي ورزشي را به طور اختصاصي به فراگيران آموخت و انتظار

درست انجام دادن آن ها را نيز از فراگيران داشت .

اهداف تربيت بدني در مقطع ابتدايي

الف : اهداف عمومي :

- ايجاد سلامت و آمادگي جسماني در فراگيران

- گسترش روش هاي صحيح و خردمندانه ي تفكر از طريق فعاليت هاي ورزشي

- گسترش احساس و روابط اجتماعي مشخص و بهتر

- دست يابي به احساس دلبستگس هاي معني دار در فعاليت هاي بدني

- دست يابي به آگاهي هاي اجتماعي و زيست محيطي .

ب :اهداف تخصصي :

- ايجاد و گسترش توان ارگانيك و ايجاد توانايي در حفظ وضعيت جسماني

- دست يابي به قدرت ماهيچه اي و مقاومت در برابر خستگي با توجه به شرايط سني دوره ابتدايي

- افزايش كارايي دستگاه قلبي و تنفسي

- پرورش هماهنگي بين دستگاه عصبي و عضلاني

- گسترش هوشياري و بينش حل مسائل .

-------------------------------------------------------------------------------------

1-تعليم و تربيت و مراحل آن دكتر غلام حسين شكوهي انتشارات آستان قدس رضوي فصل دوازدهم

خصوصيات دانش آموزان ابتدايي

ويژگي هاي جسماني:

- فرايند استخوان بندي و استحكام آن مراحل خود را طي مي كند و كودك نيازمند برنامه هاي مفيد جهت تسهيل اين فرايند مي باشد .

- سيستم قلبي ، عروقي و تنفسي فراگيران شروع به تكامل كرده و با تمرينات خاص و مفيد بهتر پرورش مي يابند .

- قدرت عضلات در پسران و دختران تفاوت چنداني ندارد و از اين نظر هم پسران و هم دختران آمادگي لازم جهت شروع تمرينات را دارند .

ويژگي هاي عقلاني :

- بافت هاي مغز در حال رشد و تكامل مي باشند .

- توانايي تفكر آن ها به صورت عيني و نيمه عيني مي باشد لذا در هنگام آموزش ها نيازمند فعاليت هاي عملي و بدني مي باشند .

- تجربه كردن مسائل و مطالب آموزشي اهميت خاصي دارد .

ويژگي هاي رواني اجتماعي :

- علاقمند به فعاليت هاي گروهي مي باشند و بسياري از مطالب را در جمع ياد مي گيرند .

- قالب بازي و پر نشاط بودن فعاليت هاي ورزشي لازمه ي اين دوره از رشد مي باشد .

- هدايت پذير و مطيع در گروه مي باشند و هر مطلبي از طرف سرگروه يا مربي ارائه شود را مي پذيرند .

- حس علاقه مندي به پيروزي و موفقيت در آن ها بسيار قوي و غالب مي باشد .

با توجه به اين كه يكي از فاكتورهاي آمادگي جسماني مورد توجه در اين طرح تدريس ،انعطاف پذيري خصوصا در مفاصل مي باشد اين فاكتور در اين دوره شروع و در

مراحل بعدي رشد كامل مي شود، توجه به نكات زير ضروري مي باشد :

الف : موفقيت در اجراي مهارت هاي بدمينتون و حركات تخصصي آن ( سرويس ) به ميزان حركت مفصل بستگي دارد بنابراين بايد اين انعطاف پذيري را بيش از آن چه فقط براي ورزش لازم است پرورش داد و به آن توجه كرد .

ب : افزايش ميزان انعطاف پذيري فقط به معني برآورده كردن مهارت هاي ورزشي نيست

، بلكه بايد تا حدودي فراتر از دامنه و وسعت مورد نياز ورزش تقويت شود. ( انعطاف پذيري ذخيره بومپا 1990)

طرح يك جلسه ي تدريس

جلسه : اول تاريخ : 15/11/87

عنوان فعاليت : آموزش سرويس رودست و پشت دست در بدمينتون .

وسايل مورد نياز : 11 عدد راكت بد مينتون توپ بدمينتون 6 عدد اسلايد و عكس هايي از ورزش بد مينتون

فرايند تدريس

شرح فعاليت

آماده سازي ( 5 دقيقه)

آمادگي سازماني

تعويض لباس و حضور و غياب ، بررسي وضعيت جسمي ، روحي و بهداشت فردي ،

گروه بندي دانش آموزان

آمادگي بدني

آماده كردن عمومي

دويدن آرام تمرينات كشي و نرمش

آماده كردن خصوصي

گرم كردن با راكت و توپ زدن آرام

آموزش 25 دقيقه

آمادگي جسماني

انعطاف پذيري ،كاربرد هاي آن و ارائه تمرينات مناسب براي افزايش انعطاف پذيري

مهارت ورزشي

شرح مهارت ، نمايش مهارت توسط مربي ، فرصت تمرين ، رفع اشكال و اجراي مهارت در بازي ، تكميل چك ليست در حين بازي

بازگشت به حالت اوليه (5 دقيقه )

سرد كردن بدن

دويدن آرام و حركات كششي براي بازگشت به حالت اوليه ، جمع بندي مطالب ارائه شده

جمع آوري وسايل و بيان نكات بهداشتي

توصيه به رعايت نكات بهداشتي و تغذيه ي كافي بعد از ورزش ، جمع آوري وسايل توسط فراگيران

هدف هاي كلي درس:

آموزش مهارت سرويس به دو شيوه ي رو دست و پشت دست وايجاد هماهنگي بين عضله ودستگاه عصبي فراگيران جهت كاربرد صحيح اين مهارت ها در شرايط مختلف بازي.

هدف هاي جزيي درس:

الف)حيطه شناختي(اهداف دانشي):

-فراگيران با اصول تربيت بدني و فوايد انجام اين فعاليت ها آشنا ميشوند .

-فراگيران با وضعيت هاي درست بدني و اطلاع از نحوه ي فرم هاي صحيح بدني

در حالت هاي راه رفتن ،ايستادن،خوابيدن،نشستن و...آشنا مي شوند .

-دا نش آموزان اطلاعات مربوط به بهداشت وتغذيه ي ورزشي را بيان مي كنند.

- قسمتي از قوانين ساده ي رشته ي بدمينتون را بيان مي كنند.

ب)حيطه ي مهارتي(اهداف رفتاري):

-فراگيران مهارت هاي مربوط به آمادگي جسما ني وحركتي را انجام مي دهند.

-مقدمات ورزش هاي آموزشگاهي و گروهي را بيان كرده و انجام مي دهد.

-به مفاهيم مربوط به سرويس بدمينتون خوب گوش داده ودر حين فعاليت انجام

مي دهد.

ج)حيطه نگرشي(اهداف نگرشي):

-فراگيران به رعايت نظم و عادت هاي مثبت بهداشتي عتاقه نشان مي دهند.

-فراگيران به شركت در بازي هاي گروهي وفعاليت ها علاقمند هستند.

-به زنگ ورزش وفعاليت هاي منظم وعملي علاقه نشان مي دهند.

-مسئوليت هاي تعين شده را قبول كرده وبا دقت انجام مي دهند.

-سلامتي حاصل از فعاليت هاي ورزشي را ارج مي نهند.

كليد واژه ها:

مهارت)فعاليتي مشخص وصحيح كه نتيجه ي آموزش هاي پيشين مي باشد.

راكت)وسيله اي در ورزش هايي همچون تنيس روي ميز،تنيس وبدمينتون كه داراي دسته و قسمت اصلي ،كه به تناسب ورزش مورد نظر جنس راكت متفاوت مي باشد.

توپ بدمينتون)وسيله اي در ورزش بدمينتون كه شامل دو قسمت اسفنجي و مشبك(توري) مي باشد،كه جنس قسمت دوم از پر يا پلاستيك است.

بدمينتون)رشته اي ورزشي كه به صورت دو يا چهار نفره در زميني با ابعاد (4*12متر)ودر دو طرف تور صورت مي گيرد.

بازگشت به حالت اوليه)حركات سردشي كه بعد از انجام يك جلسه فعاليت براي خارج شدن مواد زائد توليد شده در بدن و بر گشت ضربان قلب و دماي بدن به حالت اوليه ،صورت مي گيرد.

سرويس)فعاليت و مهارتي در ورزش هايي همچون واليبال،تنيس،بدمينتون،اسكواش و... كه

آغاز قسمتي از بازي و رقابت مي باشد.

سناريوي تدريس بر اساس روش هاي فعال گروهي

آماده سازي:پس از حضور مربي در كلاس درس وسلام واحوال پرسي،وضعيت جسمي

وروحي،وبهداشت فردي دانش آموزان بررسي مي شود.

*(مربي):بچه ها سلام.

# (فراگيران):سلام،خوش آمديد.

*بچه ها همگي خوب وسر حال هستيد،همگي صبحانه خورده ايد؟از نظر جسمي مشكلي

نداريد؟

# بله همه خوبيم وصبحانه خورده ايم.

*بچه هاي عزيز،اميدوارم مطالب اين جلسه كه مربوط به بدمينتون مي باشد را به خوبي ياد بگيريد.

*بچه هاي عزيز،به ناخن هاي دستان خود نگاه كنيد ،وضعيت ناخن هاي خود را بررسي نماييد.

# بچه ها به دست هاي خود نگاه مي كنند(خود ارزيابي فراگيران).

* عزيزان من لبا س هاي ورزشي خود را بپوشيد وبراي حضور در حياط مدرسه آماده شويد.

# فراگيران اين كار را بدون اتلاف وقت انجام مي دهند . پس ازحضور درحياط ،مربي مطالب درس گذشته را در چند جمله ارزشيابي و يادآوري مي نمايد.

*بچه هاي عزيز جلسه ي گذشته در چه موردي صحبت كرديم؟

پويا:اهميت نرمش كردن.

احمد:آقا اجازه در مورد انواع نرمش صحبت كرديم.

*آفرين احمد جان،علي مي تواني بگويي چه نوع نرمش هايي را بيان كرديم و انجام داديم؟

علي: بله آقا نرمش هاي كششي، قدرتي وسرعتي.

*خوب بچه ها ،حالا مي خواهيم با چند حركت و فعاليت(انواع نرمش)بدن خود را گرم كنيم.

-بچه ها آماده مي شوند.

*ورزشكاران عزيزهمان طور كه مي دانيد يكي از انواع نرمش ها ،حركات كششي مي باشد كه

ا نعطاف پذيري شما را بالا مي برد. بچه ها ا نعطا ف پذيري به معني گرم كردن مفاصل بدن

مي باشد.پس لطفا نرمش ها را به خوبي ،درست و با علاقه همراه من انجام دهيد.

*بچه هاي گلم،در طول زمين به صف و با رعايت فاصله ي يك متر از هم ديگر بايستيد و

همراه من آرام رو به جلو حر كت كنيد،پس ازرسيدن به خط طولي رو به رو بر مي گرديم.(مربي

شيوه ي درست راه رفتن را در هر يك از فرا گيران بررسي مي نمايد) در ادامه آرام آرام

آهنگ راه رفتن تند تر مي شود تا به دويدن آرام برسد.

پس از دويدن مربي رو به روي فرا گيران ايستاده و با حركا ت كششي مفاصل آن ها را

گرم مي كند (گرم كردن عمومي)

سپس مربي راكت هايي ، كه به تعداد فراگيران تهيه كرده است را به آن ها داده و بدون توپ

حركاتي را نيز با راكت انجام مي دهند(گرم كردن اختصاصي). درادامه مربي در خصوص راكت و توپ بدمينتون ،اجزاي آن ها ،نحوه ي استفاده و نكات ايمني در هنگام بازي،براي فراگيران مطالبي را آموزش مي دهد.

پس از اين توضيحات آموزش سرويس(تدريس در س جديد) به شرح زير صورت مي گيرد:

*بچه هابراي شروع بازي بدمينتون بايديكي ازبازيكنان سرويس بزند،دراين رشته ي ورزشي،

سرويس به دو شيوه اجرا مي شود، كه ما امروز هر دو شيوه را خواهيم آموخت.ورزش كار براي

زدن سرويس پاي مخالف دستي ،كه با آن سرويس مي زند را كمي جلوتر مي برد و با انگشتان

دست مخالف قسمت توري توپ را در بالاي راكت نگه مي دارد به طوري كه قسمت اسفنجي

توپ رو به راكت باشد.

در اين هنگام از فراگيران مي خوا هيم اين كار(گارد سرويس )را چند بار تمرين نمايند.

سرويس نوع اول(پشت دست):

*بچه ها اين نوع سرويس كاربرد بيشتري دارد ،براي اجراي اين سرويس راكت را جلوي بدن

نگه داشته و پشت دست بازيكن رو به تور وحريف قرار دارد ،پس از تمركز كردن وهدف گيري

يك منطقه از زمين حريف ،به قسمت اسفنجي توپ ضربه مي زند.مربي چندين بار اين

سرويس را براي آن ها تكرار مي كند (روش تدريس نمايشي وفعال).

سپس از فراگيران مي خوا هيم در گرو ه هاي دو نفري كه در اول جلسه تعيين شده بود،رو به

روي هم ايستاده واين سرويس را چند با ر تمرين نمايند.

*خوبه بچه ها عالي بود،يكي ديگر از شروع هاي بازي ، سرويس رو دست مي باشد .

در اين حالت (همزمان با نمايش عملي مربي)راكت خارج از بدن بازيكن قرار گرفته و روي دست

بازيكن رو به تور و حريف مي باشد وراكت از بدن او فاصله مي گيرد .

- فراگيران به دقت گوش داده و راكت را در اين حالت مي گيرند.

*بچه ها دقت كنيد كه در اين حالت هم ،توپ با دست مخالف واز قسمت توري آن گرفته

مي شود، و پس از تمركز و هدف گيري با روي راكت به آن ضربه مي زنيم.(مربي چند بار اين

كار را انجام مي دهد).در نهايت از فراگيران مي خواهد اين كار را در گروه هاي خود ا نجام

دهند.در اين هنگام مربي با دقت در فعاليت آن ها ،اشكالات موجود را به صورت فردي تذكر

مي دهد.(توجه به تفاوت هاي فردي).

*بچه هاي عزيز ،حالا با دوستان خود دو به دو ايستاده وبا راكت و توپ بازي نماييد ،در حين

بازي سعي كنيد از سرويس هايي كه آموزش داديم براي شروع بازي استفاده نماييد.به خاطر

داشته باشيد كه ضمن فعاليت شما من هم چك ليست ارزشيابي را تكميل خواهم كرد،هركس

كه بهتر و بيشتر از سرويس هاي رو دست و پشت دست استفاده كند ،در پايان كلاس تشويق

خواهد شد.

-فراگيران با هم بازي خواهند كرد واز سرويس هاي آموزش داده شده استفاده مي كنند .

-مربي در حين فعاليت چك ليست مربوطه را(نمونه ي آن در ضميمه ها آمده است)تكميل

خواهد كرد.

تكميل چك ليست توجه به تفاوت هاي فردي در كلاس است وامكان مقايسه ي پيشرفت هر فراگير با خودش را فراهم مي نمايد.

فعاليت هاي پاياني

*بچه ها مي خواهيم مطالبي كه ا مروز آموخته ايم را مرور كنيم ،چه كسي مي تواند در مورد

فعاليت هاي امروز توضيح دهد؟

مهران:آقا به نظافت شخصي خودمان توجه كرديم.

پويا:در مورد ورزش بدمينتون و سرويس زدن حرف زديد.

بهنام:آقا شما گفتيد كه سرويس در اين ورزش دو نوع است.

فرزاد :بايد مواظب راكت ها و توپ هاي بدمينتون باشيم.

*آفرين بچه هاي عزيز،من دوباره مهارت سرويس زدن را براي شما تكرار مي كنم

(جمع بندي مطالب).

در پايان مربي دو يا سه نفر را كه در فعاليت سرويس در طول بازي موفق تر بوده اند را معرفي

كرده ومورد تشويق بچه ها قرار مي دهد.

باز گشت به حالت اوليه

*عزيزان من دقت كنيد كه بعد از هر فعاليت ورزشي بايد چند دقيقه آرام بدويد وحركات

كششي آرامي راانجام دهيد،اين فعاليت به شما كمك مي كند تا مواد زائدي را كه در هنگام

فعاليت در بدن شما توليد ،از بدن خارج شده و ضربان قلب و دماي بدنتان پايين بيايد و به

حالت اوليه برگرديد .در اين هنگام مربي همراه دانش آموزان آرام مي دود و چند حركت

كششي كه مدت آن ها از مرحله گرم كردن كمتر مي باشد را انجام مي دهد .

ارائه ي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه

بچه هاي عزيز خسته نباشيد ،اگر در خانه راكت بدمينتون داريد،مهارت هاي آموخته شده را

با خواهر ،برادر ويا اولياي خود در خانه يا در روزي كه به گردش مي رويد ،تمرين كرده ودر

بازي از آن ها استفاده نماييد.

بچه هاي عزيز لطفا" در زنگ تفريح كار هاي زير را انجام دهيد:

1-لباس هاي ورزشي خود رادر بياوريد و سپس آن ها را در خانه بشوييد.

2- دست و صورت خود را با آب و صابون بشوييد.

3-در صورت امكان مقداري مواد مغذي ومفيد مانند مواد قندي يا يك عدد يك

ميوه را ميل نماييد.

تعيين سر فصل جلسه ي آينده

درجلسه ي آينده د رمورد سرويس زدن در ورزش تنيس روي ميز مطالبي را آموزش خواهيم داد

اگر كسي در رابطه با اين رشته ي ورزشي مطلب يا تصويري دارد مي تواند به كلاس ارائه دهد.

موفق و پيروز باشيد.والسلام

ضمائم

منابع و ماخذ

چك ليست ارزيابي از عملكرد فراگيران

رديف

نكات عملكردي مورد نظر

ميزان توان فراگير

در حد انتظار

كمتر از حدانتظار

نياز به تلاش بيشتر

1

شركت در فعاليت هاي گروهي و توان انجام كارهاي گروهي

2

رعايت نظم و مقررات دربازي گروهي

3

توان به كار گيري آموخته هاي خود در موقعيت هاي جديد در بازي

4

ميزان پذيرش نظر گروه ودوستان خود

5

نسبت به حفظ وسايل ورزشي علاقه نشان مي دهد

منابع:

1)تعليم وتربيت ومراحل آن-دكتر غلام حسين شكوهي-انتشارات آستان قدس رضوي

2)سايت اينترنتي مفاهيم اساسي ورزش-بدمينتون

3)جزوه ي آموزشي آقاي اسماعيل تيفوري-مدرس دوره هاي ضمن خدمتتاريخ : یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۹ | 17:34 | نویسنده : انور فرج زاده |